Specialista na Egypt +420 602 891 907
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů ze strany CK SUNFLOWER TOURS je prováděna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

Identifikační a kontaktní údaje provozovatele:

SUNFLOWER TOURS, s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava, IČO: 47 595 540, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 96797 / B (dále jen "CK SUNFLOWER TOURS")

tel. + 421 2 52 92 62 43, e-mail: info@sunflowertours.sk, web: www.sunflowertours.sk

 

Právní základ a účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje klientů jsou ze strany CK SUNFLOWER TOURS zpracovávané na jednom z těchto právních základů:

1. pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je klient nebo uskutečnit směřujících k uzavření smlouvy na základě žádosti klienta,

2. souhlas klienta vyjádřený v písemné formě (pro případ marketingových nabídek).

 

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních nebo zákonných povinností CK SUNFLOWER TOURS nebo zasílání marketingových nabídek CK SUNFLOWER TOURS, vždy v nezbytném rozsahu a po nezbytně dlouhou dobu. Osobní údaje klientů mohou být zpracovávány i prostřednictvím zprostředkovatelů, např. cestovních agentur, se kterými má CK SUNFLOWER TOURS uzavřeny zvláštní smlouvy.

 

V případě zajištění plnění povinností CK SUNFLOWER TOURS ze smlouvy (zejména zabezpečení dopravy, ubytování nebo jiných klientům objednaných služeb) mohou být osobní údaje klientů přenášeny do třetí země a předávány poskytovatelem příslušných služeb (např. Letecké společnosti, hotely apod.); osobní údaje jsou v takovém případě přenášeny jen v nezbytném rozsahu nezbytném pro sledovaný účel.

 

V případě marketingových nabídek nedochází k předávání osobních údajů do třetí země. Údaje získané pro tento účel slouží výlučně pro účely vlastního marketingu CK SUNFLOWER TOURS, pro účely nabízení jejích produktů a služeb, zasílání informací o produktech a službách, a to i elektronickými prostředky a nebudou poskytovány třetím osobám.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
V případě zajištění plnění povinností CK SUNFLOWER TOURS ze smlouvy se zpracovávají následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo, pokud je to nezbytné pro účely pořízení komplexního cestovního pojištění a / nebo splnění vízové ​​povinnosti, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, číslo dokladu totožnosti a / nebo cestovního pasu, státní občanství. Stejný rozsah zpracování osobních údajů platí i pro případ provádění opatření před uzavřením smlouvy. 
V případě online platby platební kartou se zpracovává typ a číslo karty, datum expirace, CSV kód a jméno a příjmení držitele karty.V případě marketingových nabídek se zpracovávají následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefonní číslo, adresa elektronické pošty.
Doba uchovávání osobních údajů:
Osobní údaje klientů se uchovávají po nezbytnou dobu určenou účelem zpracování osobních údajů resp. do odvolání souhlasu klienta, pokud obecně závazný právní předpis neukládá CK SUNFLOWER TOURS povinnost archivace zpracovávaných dat nebo obdobnou povinnost.
Práva klienta:
Klient má právo:
- požadovat od CK SUNFLOWER TOURS přístup k osobním údajům, které se ho týkají,
- na opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů,
- namítat zpracovávání osobních údajů,
- na přenosnost osobních údajů,
- kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
- podat návrh na řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že došlo k porušení jeho práv nebo k porušení předpisů stanovených na ochranu osobních údajů.
 
Výše uvedená práva je možné realizovat podáním adresovaným CK SUNFLOWER TOURS podle údajů uvedených v úvodu tohoto dokumentu. Právo podat návrh na řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky se může uplatnit podáním u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky podle § 100 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Bezpečnost:
CK SUNFLOWER TOURS přijala technická a organizační opatření nezbytná k tomu, aby osobní údaje svých klientů ochránila před jejich zneužitím nebo přístupem neoprávněných osob.
CK SUNFLOWER TOURS dodržuje všechny aktuální platné právní normy stanovené na ochranu osobních údajů.
návrat nahoru