Specialista na Egypt

+420 245 501 242

Všeobecné podminky

Všeobecné podmienky CK SUNFLOWER TOURS, s.r.o. (od 1.1.2019)

 

Čl. 1) ZMLUVNÝ VZŤAH

1.1 Vzájomný vzťah a právny pomer medzi cestovnou kanceláriou SUNFLOWER TOURS, s.r.o. so sídlom Dunajská 18, 811 08  Bratislava, IČO 47595540 (ďalej len „CK SUNFLOWER TOURS“) a fyzickými osobami, ktoré uzatvárajú zmluvu o zájazde alebo fyzickými osobami, ktorým majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu (ďalej len „cestujúci“), vzniká uzavretím zmluvy o zájazde v písomnej forme, úhradou zálohy alebo celej ceny zájazdu cestujúcim na účet CK SUNFLOWER TOURS a jej potvrdením zo strany CK SUNFLOWER TOURS. Tento vzťah sa riadi zákonom č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“).

1.2 Podrobnosti zmluvného vzťahu medzi CK SUNFLOWER TOURS a cestujúcim sú upravené v zmluve o zájazde, vo formulári štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, ktorým boli cestujúcemu poskytnuté informácie pred uzatvorením cestovnej zmluvy a v týchto Všeobecných podmienkach CK SUNFLOWER TOURS, s.r.o. (ďalej len „Všeobecné podmienky“). Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, ktorým boli cestujúcemu poskytnuté informácie pred uzatvorením cestovnej zmluvy a Všeobecné podmienky sa stávajú pre cestujúceho záväznými uzavretím zmluvy o zájazde (ďalej len „cestovná zmluva“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť cestovnej zmluvy medzi CK SUNFLOWER TOURS a cestujúcim. V niektorých prípadoch je možné individuálne dojednať zmeny, resp. doplnenia týchto Všeobecných podmienok a to písomnou formou a so súhlasom oboch zmluvných strán.

1.3 Tieto Všeobecné podmienky sa nevzťahujú na prípady kúpy samostatnej letenky (vrátane cestovného poistenia) bez ďalších služieb cestovného ruchu.

 

Čl. 2) CESTOVNÁ ZMLUVA A POTVRDENIE ÚČASTI

2.1 Zájazd si môže cestujúci rezervovať na všetkých predajných miestach CK SUNFLOWER TOURS vrátane webstránky www.sunflowertours.sk a tiež u všetkých autorizovaných predajcov. Autorizovaný predajca je osoba, ktorá je CK SUNFLOWER TOURS splnomocnená konať v jej mene pri uzatváraní cestovnej zmluvy. Autorizovaný predajca je povinný poskytnúť cestujúcemu pravdivé údaje o zájazde a zmluvných podmienkach.

2.2 Cestovnou zmluvou sa CK SUNFLOWER TOURS zaväzuje, že obstará cestujúcemu zájazd a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu.

2.3 K uzatvoreniu cestovnej zmluvy medzi cestujúcim a CK SUNFLOWER TOURS dochádza v okamihu prijatia podpísanej cestovnej zmluvy a zároveň jej potvrdenia zo strany CK SUNFLOWER TOURS.

2.4 Obsah cestovnej zmluvy je určený podľa katalógu, ďalších dodatočných ponúk, formulára o informáciách poskytnutých pred uzavretím zmluvy a týchto Všeobecných podmienok.

2.5 V prípade predchádzajúcej rezervácie je cestujúci povinný objednávku, resp. cestovnú zmluvu zaslať v dohodnutom termíne do CK SUNFLOWER TOURS. V opačnom prípade ju CK SUNFLOWER TOURS  pri oneskorenom predložení (t.j. v omeškaní) nie je povinná akceptovať.

2.6 Ak cestujúci objednáva zájazd aj pre ďalšie osoby (spolucestujúcich) v ich zastúpení, je povinný zabezpečiť si na tento účel plnomocenstvo, v opačnom prípade je z takéhoto konania zaviazaný sám. Za neplnoleté osoby uzatvára cestovnú zmluvu ich zákonný zástupca; v prípade, že na zájazd budú cestovať neplnoleté osoby bez sprievodu zákonného zástupcu, je cestujúci povinný zabezpečiť si súhlas zákonného zástupcu s účasťou neplnoletej osoby na zájazde. Cestujúci zodpovedá za správnosť a aktuálnosť osobných údajov všetkých spolucestujúcich.

 

Čl. 3) CENY A CENOVÁ GARANCIA

3.1 Celková cena zájazdu je zjednaná dohodou medzi CK SUNFLOWER TOURS a cestujúcim a je uvedená v potvrdenej cestovnej zmluve.

3.2 Celková cena zájazdu zahŕňa dopravu, bezpečnostnú taxu, transfer z a na letisko v krajine destinácie, víza, ubytovanie a príslušné stravovanie, ako aj služby delegáta, pokiaľ nie je v cenníku alebo v dodatočnej ponuke uvedené inak.

3.3 Celková cena zájazdu je stanovená ako pevná a nemenná, a to aj v prípade zmeny ceny prepravy. CK SUNFLOWER TOURS nemá právo na jednostranné zvýšenie ceny zájazdu, pričom cestujúci nemá nárok na zníženie ceny zájazdu, a to ani v prípade zmeny ceny prepravy.

3.4 Detské ceny sú aplikovateľné na osoby podľa veku uvedeného v cenníku, pričom platia pre deti iba do dosiahnutia uvedeného veku, t. j. v posledný deň zájazdu musí mať dieťa nižší vek, ako je horná hranica konkrétnej detskej ceny a zároveň musí byť toto dieťa ubytované na prístelke. Nárok na aplikovanie detskej ceny, resp. zľavy nevznikne, ak cestujúci objedná zájazd pre dieťa, ktoré bude ubytované na základnom lôžku.

 

Čl. 4) PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena zájazdu je dojednaná dohodou v súlade s Čl. 3 Všeobecných podmienok.

4.2 Pri spísaní cestovnej zmluvy má CK SUNFLOWER TOURS právo požadovať od cestujúceho zaplatenie zálohy vo výške 50% z ceny zájazdu, ktorá je splatná ihneď.

4.3  Doplatok ceny zájazdu po odpočítaní zálohy je cestujúci povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu. Ak cestujúci doplatok v stanovenej lehote neuhradí, je CK SUNFLOWER TOURS oprávnená od cestovnej zmluvy odstúpiť a cestujúci stráca právo účasti na zájazde. V prípade, že si cestujúci rezervuje zájazd v dobe kratšej ako 30 dní pred jeho začiatkom, je povinný zaplatiť celú cenu zájazdu ihneď pri spísaní cestovnej zmluvy.

4.4 Poplatky za zmeny v knihovaní (viď Čl.10 Všeobecných podmienok) a storno poplatky (odstupné za odstúpenie od zmluvy, viď Čl. 9 Všeobecných podmienok), sú splatné ihneď.

4.5  CK SUNFLOWER TOURS je oprávnená vykonať započítanie vzájomných pohľadávok na vrátenie zálohy a/alebo kúpnej ceny na zaplatenie storno poplatkov (odstupného) podľa Čl. 9 Všeobecných podmienok.

4.6  Cestujúci je povinný zaplatiť cenu zájazdu CK SUNFLOWER TOURS v lehote a spôsobom určenými cestovnou zmluvou. Cestujúci má nárok na poskytnutie objednaných služieb cestovného ruchu iba v prípade, ak bola z jeho strany zaplatená celá cena zájazdu; v prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo jej časti sa cestujúci dostáva do omeškania, ktoré znamená právo CK SUNFLOWER TOURS odoprieť plnenie služieb cestovného ruchu v zmysle cestovnej zmluvy alebo od cestovnej zmluvy odstúpiť.

4.7 V prípade omeškania cestujúceho so zaplatením zálohy alebo doplatku ceny zájazdu je CK SUNFLOWER TOURS oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% denne za každý deň omeškania; tým nie je dotknuté právo CK SUNFLOWER TOURS na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

4.8 Darčeková poukážka je splatná v plnej výške ceny uvedenej na darčekovej poukážke. Termín platnosti darčekovej poukážky je uvedený priamo na darčekovej poukážke. Cestujúci, pre ktorého je poukážka určená, má nárok na výber zo zájazdov z aktuálnej ponuky CK SUNFLOWER TOURS, pričom z celkovej ceny zájazdu mu bude odpočítaná hodnota darčekovej poukážky; cestujúci je povinný doplatiť rozdiel medzi cenou vybraného zájazdu a hodnotou darčekovej poukážky. Darčeková poukážka je neprenosná. Darčekovú poukážku je možné čerpať iba formou kúpy zájazdu. Nie je možné požadovať od CK SUNFLOWER TOURS spätné preplatenie darčekovej poukážky. Zmenu obdobia platnosti je možné dojednať vzájomnou dohodou medzi SUNFLOWER TOURS a cestujúcim podľa bodu 10.6 Všeobecných podmienok.

 

Čl. 5) PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

5.1  Cestujúci má právo požadovať poskytnutie všetkých zaplatených a zmluvne dojednaných služieb cestovného ruchu riadne a včas.

5.2  Cestujúci má právo na poskytnutie dodatočných informácií, pokiaľ nie sú uvedené v katalógu alebo vo formulári. Cestujúci má právo byť oboznámený so všetkými prípadnými zmenami, týkajúcimi sa termínu, programu, rozsahu služieb a ceny zájazdu.

5.3  Cestujúci má právo kedykoľvek pred začiatkom zájazdu odstúpiť od zmluvy a to v súlade so Všeobecnými podmienkami a zákonom.

5.4  Cestujúci je povinný poskytnúť CK SUNFLOWER TOURS potrebnú súčinnosť na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb cestovného ruchu, úplne a pravdivo uvádzať údaje v cestovnej zmluve a predložiť CK SUNFLOWER TOURS požadované doklady potrebné pre obstaranie zájazdu. Cestujúci má právo na ochranu osobných údajov a informácií o cieľoch cesty, ktoré sú obsahom zmluvy, príp. ďalších dokumentov, pred nepovolanými osobami.

5.5  Cestujúci je povinný zaplatiť cenu zájazdu podľa platobných podmienok CK SUNFLOWER TOURS (viď Čl. 4 Všeobecných podmienok).

5.6  Cestujúci je povinný bezodkladne oznámiť CK SUNFLOWER TOURS svoje stanovisko k prípadným zmenám, o ktorých bol zo strany CK SUNFLOWER TOURS oboznámený.

5.7  Cestujúci je povinný pred začatím čerpania objednaných služieb dostaviť sa podľa pokynov CK SUNFLOWER TOURS v určenom čase na stanovené miesto. Všetky potrebné doklady (letenky, ubytovacie preukazy, pokyny) pre čerpanie služieb, budú zaslané spolu s pokynmi na cestu elektronickou poštou na adresu uvedenú cestujúcim. Cestujúci je povinný zaslané doklady okamžite prekontrolovať a riadiť sa nimi.

5.8  Cestujúci je povinný dodržiavať pasové, colné, zdravotné a ďalšie predpisy krajiny, do ktorej cestuje. Pri návšteve cudzej krajiny je potrebné rešpektovať zvyky, kultúru, mentalitu a obyvateľov hosťovskej krajiny. Cestujúci je povinný dodržiavať právne predpisy platné v hosťovskej krajine. Cestujúci je povinný informovať sa na zastupiteľskom úrade hosťovskej krajiny o vízových povinnostiach týkajúcich sa jeho osoby. Všetky náklady a dôsledky vzniknuté nedodržaním týchto predpisov a informačných pokynov CK SUNFLOWER TOURS znáša cestujúci.

5.9  Cestujúci je povinný riadiť sa pokynmi pre účastníkov zájazdu a ústnymi pokynmi zástupcu CK SUNFLOWER TOURS, delegáta, resp. sprievodcu a prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, prípadne dopravcu.

5.10  Cestujúci má právo reklamovať prípadné nedostatky poskytnutých služieb vrátane odstránenia týchto nedostatkov a doplnenia služieb.

5.11 Cestujúci je povinný bezodkladne oznámiť všetky zistené nedostatky a chyby priamo na mieste ich vzniku písomne zástupcovi, resp. delegátovi CK SUNFLOWER TOURS a poskytnúť súčinnosť potrebnú na ich odstránenie, aby mohla byť v rámci možností vykonaná eventuálna náprava. O splnení tejto povinnosti cestujúceho je potrebné vykonať písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK SUNFLOWER TOURS. Prípadné nedostatky môžu byť oznámené tiež na recepcii hotela, príp. recepciou v písomnej forme potvrdené. 

5.12  Cestujúci má právo uplatniť si nárok na reklamáciu u CK SUNFLOWER TOURS v lehote najviac 2 rokov od skončenia zájazdu, alebo, v prípade neuskutočnenia zájazdu odo dňa, kedy sa mal zájazd skončiť. Reklamáciu je cestujúci povinný uplatniť u CK SUNFLOWER TOURS spôsobom umožňujúcim jeho zachytenie na trvanlivom nosiči (najmä písomne alebo e-mailom). Ku každej reklamácii je potrebné priložiť písomný záznam vyhotovený zástupcom CK SUNFLOWER TOURS alebo delegátom. Reklamácie sú posudzované individuálne; z tohto dôvodu je potrebné, aby si prípadné reklamácie cestujúci uplatňovali maximálne v zastúpení osôb uvedených vo vlastnej cestovnej zmluve. Reklamácie v prípadoch, kedy nie je možné dosiahnuť nápravu v primeranej lehote, sú zo strany CK SUNFLOWER TOURS vybavované písomnou formou. CK SUNFLOWER TOURS nenesie žiadnu zodpovednosť za úroveň, cenu, príp. vzniknuté škody pri službách a akciách, ktoré nie sú uvedené v cestovnej zmluve a teda neboli súčasťou poskytovaných služieb cestovného ruchu. Za dôvod na reklamáciu nemôžu byť považované udalosti a skutočnosti, ktoré zavinil alebo spôsobil cestujúci, ani také udalosti a skutočnosti, pri ktorých je zodpovednosť cestovnej kancelárie vylúčená v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.13  Cestujúci je povinný nahradiť vzniknutú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby obstarané CK SUNFLOWER TOURS.

5.14  Cestujúci, ktorý z dôvodu vlastného pričinenia nevyčerpá všetky zmluvné služby, nemá nárok na ich náhradu.

5.15 Služby „All inclusive” platia výhradne pre cestujúcich, ktorí si danú službu objednali a zaplatili. Ponuka služby „All inclusive“ je v jednotlivých krajinách a hoteloch rozdielna, pestrosť a kvalita služieb je takisto individuálna. CK SUNFLOWER TOURS nenesie zodpovednosť za prípadné sankcie zo strany hotela, ak cestujúci neadekvátnym spôsobom zneužíval ponuku týchto služieb, napr. ak plytval službami alebo ak sprostredkoval niektorú službu pre inú osobu, ktorá nespĺňa zodpovedajúce podmienky alebo na čerpanie takej služby nebola oprávnená.

5.16 Delegát (česky alebo slovensky hovoriaci) CK SUNFLOWER TOURS je vyberaný na základe striktných kritérií a musí spĺňať širokú škálu stanovených požiadaviek. Z tohto dôvodu nie sú subjektívne názory zo strany cestujúceho na osobu delegáta považované za relevantný dôvod na reklamáciu, môžu však poslúžiť ako ďalšia inšpirácia pri skvalitňovaní služieb CK SUNFLOWER TOURS. K najpodstatnejším službám delegáta patrí: asistencia pri transferoch z/do hotela a pri ubytovaní, informovanie o možnostiach a zabezpečení fakultatívnych výletov, sprostredkovanie informácií medzi CK SUNFLOWER TOURS a cestujúcim, pomoc pri vážnych zdravotných problémoch vo forme tlmočenia; služby delegáta nemusia byť poskytované výlučne osobne, ale aj telefonicky alebo iným vhodným spôsobom.

5.17 V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy je cestujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne po ukončení prepravy nahlásiť na letisku na vyhradenom mieste a spísať protokol o poškodení alebo strate batožiny (P.I.R.).

 

Čl. 6) PRÁVA A POVINNOSTI CK SUNFLOWER TOURS

6.1  Právam a povinnostiam cestujúceho zodpovedajú povinnosti a práva CK SUNFLOWER TOURS.

6.2  CK SUNFLOWER TOURS je povinná zabezpečiť cestujúcemu objednané služby riadne a včas. CK SUNFLOWER TOURS má voči cestujúcemu právo na zaplatenie ceny zájazdu.

6.3  CK SUNFLOWER TOURS si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu iných podmienok zájazdu ako ceny zájazdu; cestovná kancelária o takejto zmene cestujúceho vždy vopred informuje jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči. V prípade takýchto zmien cestujúcemu nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy bez zaplatenia odstupného.

6.4  CK SUNFLOWER TOURS je oprávnená vo výnimočných prípadoch (najmä v prípadoch vyššej moci, rozhodnutí štátnych orgánov, mimoriadnych nepredvídateľných okolností, resp. v iných prípadoch uvedených v týchto Všeobecných podmienkach) zmeniť trasu letu, leteckú spoločnosť alebo typ lietadla, zmeniť miesto odletu / príletu, posunúť termín zájazdu, upraviť dĺžku zájazdu alebo zrušiť zájazd. Zmeny súvisiace s leteckou dopravou môžu nastať v neobmedzenej časovej lehote pred odletom, keďže môžu byť ovplyvnené napr. počasím, technickými problémami, preplnením vzdušných koridorov atď. CK SUNFLOWER TOURS je oprávnená zmeniť trasu letu alebo termín odletu alebo príletu na základe takto vykonanej zmeny zo strany leteckej spoločnosti. Zmeny uvedené v tomto článku Všeobecných podmienok sa považujú za zanedbateľné zmeny.

6.5 CK SUNFLOWER TOURS nie je povinná poskytnúť cestujúcemu plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb. Osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými CK SUNFLOWER TOURS súhlasila, sa považujú za súčasť dohodnutých služieb. Osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými CK SUNFLOWER TOURS nevyslovila súhlas (poznámky uvedené v cestovnej zmluve, napr. izby vedľa seba, izba na poschodí, výhľad na more, ak nie sú službami podľa predchádzajúcej vety), nie sú považované za záväzné pre CK SUNFLOWER TOURS, ale za požiadavky cestujúceho, ktorým sa bude CK SUNFLOWER TOURS v rámci reálnych možností vyhovieť a ktoré nezakladajú práva cestujúceho. Nedodržanie osobitných požiadaviek (poznámok) podľa predchádzajúcej vety nie je dôvodom na reklamáciu.

6.6 CK SUNFLOWER TOURS je povinná zabezpečiť ochranu pre prípad úpadku; na základe toho má cestujúci právo na bezodkladné plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku podľa zákona. Aktuálny spôsob ochrany CK SUNFLOWER TOURS pre prípad úpadku je špecifikovaný v Čl. 11 Všeobecných podmienok.

6.7 Cestujúci poskytuje CK SUNFLOWER TOURS priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) osobné údaje cestujúceho a spolucestujúcich osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, ak je to potrebné na účely obstarania komplexného cestovného poistenia a/alebo splnenia vízovej povinnosti, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, číslo dokladu totožnosti a/alebo cestovného pasu, štátne občianstvo. Cestujúci svojím podpisom na cestovnej zmluve alebo zaslaním objednávky potvrdzuje správnosť poskytnutých osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom cestujúceho a spolucestujúcich osôb. Cestujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je cestujúci a/alebo spolucestujúca osoba, alebo aby sa na základe žiadosti cestujúceho vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; na vyššie uvedený účel môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej prenášané do tretej krajiny. Poskytnutím osobných údajov spolucestujúcej osoby zo strany spolucestujúcej osoby cestujúcemu za účelom ich sprístupnenia CK SUNFLOWER TOURS zo strany cestujúceho na vyššie uvedený účel sa má za to, že spolucestujúca osoba v postavení dotknutej osoby súhlasí a má vedomosť o poskytnutí osobných údajov na vyššie uvedený účel zo strany cestujúceho. CK SUNFLOWER TOURS spracúva osobné údaje, ktoré jej cestujúci poskytne buď priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov o cestujúcom resp. spolucestujúcich osobách výlučne z dôvodu komplexného zabezpečenia všetkých potrebných služieb pre cestujúceho a spolucestujúce osoby na základe objednávky a/alebo cestovnej zmluvy a v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Tieto údaje nebudú zo strany CK SUNFLOWER TOURS využívané v rozpore s platnými predpismi alebo v rozsahu prekračujúcom vyššie uvedený účel, ani komerčne využívané, pokiaľ na to cestujúci nedá osobitný súhlas v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade použitia osobných údajov na iný účel ako na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je cestujúci a/alebo spolucestujúca osoba, alebo aby sa na základe žiadosti cestujúceho vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, najmä na marketingové účely CK SUNFLOWER TOURS, sa vyžaduje osobitný súhlas cestujúceho; cestujúci má právo taký súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelil. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia CK SUNFLOWER TOURS.

 

Čl. 7) OBJEDNANÉ SLUŽBY

7.1  Objednané služby cestovného ruchu sú uvedené v cestovnej zmluve.

7.2  Rozšírenie alebo zmeny služieb na želanie cestujúceho, ktoré presahujú rámec cestovnej zmluvy, musia byť zo strany CK SUNFLOWER TOURS písomne potvrdené a cestujúcim zaplatené najneskôr do termínu začiatku zájazdu. V opačnom prípade nebudú zmeny požadované cestujúcim zo strany CK SUNFLOWER TOURS akceptované a považované za súčasť zmluvných podmienok podľa cestovnej zmluvy.

7.3  Cestujúcemu, ktorý požaduje samostatné ubytovanie, môže CK SUNFLOWER TOURS vyhovieť iba vtedy, ak sú jednolôžkové izby k dispozícii a ak cestujúci vopred doplatí povinný príplatok za jednolôžkovú izbu. Táto požiadavka cestujúceho musí byť zároveň výslovne uvedená v cestovnej zmluve ako osobitná požiadavka, s ktorou CK SUNFLOWER TOURS súhlasila, inak sa nejedná o záväzok CK SUNFLOWER TOURS a zodpovedajúce právo cestujúceho, ale iba o poznámku informatívneho charakteru, z ktorej cestujúcemu nevzniká právo požadovať jej splnenie od CK SUNFLOWER TOURS, ani právo na reklamáciu.

7.4 Ako trojlôžková izba sa klasifikuje dvojlôžková izba s prístelkou. Výnimočne možno do dvojlôžkovej izby doplniť dve prístelky, čím sa obytný priestor zmenší. Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč, váľanda alebo ležadlo.

7.5 Ako rodinná izba sa klasifikuje dvojlôžková izba s dvoma prístelkami. V niektorých hoteloch je potrebné za takýto typ izby platiť povinný poplatok za rodinnú izbu podľa cenníkových podmienok.

 

DĹŽKA ZÁJAZDU

7.6 Dĺžka zájazdu je určená termínmi uvedenými v cestovnej zmluve. Podľa medzinárodne platných pravidiel je dĺžka pobytu určená počtom nocí (riadi sa podľa „hotelových dní“ t. j. od 12:00 hod. jedného dňa do 12:00 hod. nasledujúceho dňa = 1 hotelový deň). Pred uzavretím cestovnej zmluvy cestujúci obdrží formulár s predzmluvnými informáciami, v ktorom sú uvedené orientačné, resp. približné časy odletov a príletov; rovnaké časy odletov a príletov sú zväčša uvedené aj v cestovnej zmluve z dôvodu, že presný čas odletu a príletu stanovuje letecká spoločnosť. Presné a záväzné časy odletov sú uvedené v pokynoch na cestu, ktoré cestujúci obdrží najneskôr 7 dní pred odletom. V prípade, že si cestujúci kúpi zájazd v dobe kratšej ako 7 dní pred odletom, pokyny na cestu mu budú odovzdané ihneď po zaplatení ceny zájazdu a potvrdení objednávky zo strany CK SUNFLOWER TOURS, nie však neskôr ako 3 dni pred plánovaným časom odletu.

7.7 Letecká preprava cestujúcich CK SUNFLOWER TOURS je realizovaná formou nepravidelných charterových letov, prípadne pravidelných liniek. Prvý a posledný hotelový deň leteckých zájazdov je určený k preprave cestujúcich a nie na plnohodnotné čerpanie dovolenkového pobytu, keďže odletové časy závisia od príslušných leteckých spoločností a CK SUNFLOWER TOURS ich nevie ovplyvniť. Letecká spoločnosť má vyhradené právo na zmenu odletových časov v neobmedzenej dobe pred plánovaným odletom. Nemožno vychádzať z predpokladu, že odlety budú realizované dopoludnia a spiatočné lety vo večerných hodinách. Pri nočných letoch môže byť prílet do cieľovej destinácie alebo návrat do SR posunutý až do ranných hodín nasledujúceho dňa, v závislosti od dĺžky letu. V tomto zmysle je reklamovanie domnelého „skrátenia pobytu“ vylúčené. CK SUNFLOWER TOURS neručí za prípadné meškanie letu a vopred upozorňuje na možnosť jeho vzniku, pričom presnosť odletu alebo príletu CK SUNFLOWER TOURS nie je schopná ovplyvniť. Cestujúci musí pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. brať na vedomie možnosť výrazného omeškania (aj v rozsahu niekoľkých hodín). Zamestnanci a spolupracovníci CK SUNFLOWER TOURS nemajú povolený prístup k cestujúcim, ktorí sa nachádzajú v bezcolnej zóne a to ani v prípade, že lietadlo mešká. V prípade neobsadenia zájazdu minimálnym počtom klientov podľa konkrétneho typu zájazdu, ak zároveň nedôjde k zrušeniu zájazdu, si CK SUNFLOWER TOURS vyhradzuje právo na zrušenie letu, prípadne na zlúčenie letu s iným (tzv. medzipristátie). Takáto situácia sa nepovažuje za prerušenie dopravy alebo za prestup ani nepriamu linku a nie je dôvodom na reklamáciu alebo na kompenzáciu.

7.8 CK SUNFLOWER TOURS nenesie zodpovednosť za prípadné meškanie letu a neručí za škody, ktoré môžu cestujúcemu z tohto dôvodu vzniknúť. V prípade meškania letu sú za flexibilné a operatívne riešenie vzniknutej situácie zodpovedné priamo príslušné miestne správy letísk, príp. letecké spoločnosti. V prípade meškania letu nevzniká cestujúcemu právo na odstúpenie od cestovnej zmluvy bez storno poplatkov.

7.9  Na základe medzinárodne platných hotelových smerníc sú pri príletoch v skorých ranných hodinách cestujúci ubytovaní až v odpoludňajších hodinách, t. j. po 12:00 hod., resp. v niektorých krajinách až po 14:00 hod. V posledný objednaný pobytový deň je nutné uvoľniť izby najneskôr do 12:00 hod., resp. v niektorých krajinách do 10:00 hod. Včasný prílet, resp. neskorý odlet neoprávňuje cestujúcich na ďalšie používanie izieb ani využívanie ďalších služieb spojených s ubytovaním. Ak to hotel umožňuje, cestujúci si môže priamo na mieste v rámci reálnych možností hotela doplatiť za využívanie izby nad rámec termínu uvedeného v cestovnej zmluve; takéto užívanie izby nie je súčasťou cestovnej zmluvy.

7.10 CK SUNFLOWER TOURS nemá vplyv na rozdeľovanie izieb, ktoré prebieha zásadne zo strany hotela, ak nebolo v konkrétnej cestovnej zmluve výslovne dohodnuté inak. CK SUNFLOWER TOURS upozorňuje cestujúcich, že v ojedinelých prípadoch môže v areáli hotela alebo v jeho okolí prebiehať stavebná činnosť aj počas hlavnej sezóny. Termín začiatku a ukončenia prevádzky klimatizácie a vnútorných bazénov je plne v kompetencii vedenia hotela, zväčša klimatizácia funguje iba počas hlavnej sezóny. Klimatizácia je často ovládaná centrálne a je v prevádzke iba niekoľko hodín denne, príp. môže byť úplne vypnutá. V období pred a po hlavnej sezóne môžu byť mimo prevádzky niektoré zariadenia, atrakcie a doplnkové služby, ktoré sú uvedené pri popise hotelov v katalógu (napríklad vírivky, tobogány, plážové a bazénové bary a pod.). Plážový servis sa oproti informáciám uvedeným v katalógu môže zmeniť i počas sezóny.

7.11 Počet ležadiel pri bazéne a na pláži nie je identický s počtom hostí, ale zodpovedá adekvátne vyhradenej ploche. Z tohto dôvodu nie je táto služba cestujúcim priamo nárokovateľná. Bazény nie sú v prevádzke vo večerných a nočných hodinách. Vstup na pláž je vo večerných a nočných hodinách obmedzený v prvom rade z bezpečnostných dôvodov. CK SUNFLOWER TOURS nemá vplyv na čistotu pláží, mora a bazénov. V hoteloch so solárnym vyhrievaním môže občas tiecť iba vlažná voda. V niektorých destináciách môže dochádzať aj k opakovaným krátkodobým výpadkom elektrickej energie (a s tým súvisiacim výpadkom klimatizácie) a zásobovania vodou. Tieto skutočnosti CK SUNFLOWER TOURS nemôže a nevie ovplyvniť. Donášanie potravín a nápojov do hotelov, kde má cestujúci zabezpečené stravovanie, je zakázané.

7.12 Ubytovanie, stravovanie a ďalšie služby zodpovedajú kategórii hotela, pričom kategorizácia miestnych hotelov spadá výlučne do kompetencie zodpovedných rezortov a prebieha na základe platných noriem, ktoré však nie sú ekvivalentné s normami platnými v Slovenskej republike. Určité rozdiely v kategorizácii ubytovacích zariadení sa vyskytujú i medzi jednotlivými destináciami. Aj v komfortných hoteloch sú izby väčšinou jednoducho zariadené. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (aj rovnakej triedy) nie sú vždy rovnaké. Úroveň a rýchlosť služieb poskytovaných personálom ubytovacích zariadení zodpovedá miestnym zvyklostiam a mentalite. Je potrebné počítať niekedy s menšími skúsenosťami a ležérnosťou personálu zodpovedajúcimi miestnej mentalite. Hmyz patrí k realite južných krajín a môže sa, aj napriek maximálnej snahe hotelierov, vyskytovať vo zvýšenej miere aj priamo v priestoroch ubytovacích zariadení.

7.13 Nápoje k jedlu nie sú zahrnuté v cene zájazdu, ak nie je výslovne uvedené inak. CK SUNFLOWER TOURS nenesie zodpovednosť za prípadné zmeškanie objednaného jedla z dôvodu neskorého príletu, resp. včasného odletu v prípadoch, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany CK SUNFLOWER TOURS, ani za zmeškanie zo subjektívnych dôvodov na strane cestujúceho. Vo väčšine hotelov platí zákaz donášania vlastných jedál a nápojov. Kapacita reštaurácií je obmedzená a počet miest na sedenie nemusí zodpovedať počtu ubytovaných hostí; z uvedeného dôvodu je pri spoločnom stravovaní potrebná zo strany cestujúcich primeraná trpezlivosť.

7.14 Fakultatívne výlety nie sú súčasťou objednaných služieb cestovného ruchu. Cestujúci má právo na výber fakultatívneho zájazdu a miesta jeho zakúpenia, napr. u delegáta CK SUNFLOWER TOURS, na recepcii hotela, u organizátora výletov. Fakultatívne výlety sú organizované miestnou cestovnou kanceláriou a delegát CK SUNFLOWER TOURS výlučne  sprostredkováva ich predaj; fakultatívne zájazdy nie sú súčasťou cestovnej zmluvy. Nápravu prípadných nedostatkov je z uvedeného dôvodu potrebné uplatniť si priamo na mieste u organizátora výletov. Nároky voči CK SUNFLOWER TOURS vyplývajúce z nedostatkov fakultatívnych zájazdov sú vylúčené.

7.15 V dodatočnej špeciálnej ponuke (napr. Last Minute) môžu byť zaradené hotely, ktoré nie sú uvedené v aktuálnom katalógu CK SUNFLOWER TOURS, príp. môže byť upravený rozsah služieb oproti katalógovej ponuke pri jednotlivých hoteloch.

7.16 Vzdialenosti uvedené pri popisoch v katalógu sú iba orientačné. Fotografie izieb pri jednotlivých hoteloch sú orientačné – jednotlivé hotely môžu disponovať rôznymi typmi a zariadeniami izieb. Ak nie je vo formulári alebo v cestovnej zmluve uvedené inak, zájazdy nie sú vhodné pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

7.17 Časy trvania transferov (letisko – hotel, hotel – letisko) závisia od aktuálneho stavu cestnej premávky a rozvozu cestujúcich do viacerých hotelov; cestujúci nemôže predpokladať, že konkrétny hotel, v ktorom bude cestujúci ubytovaný, bude uprednostnený pred inými. Za svoju batožinu zodpovedá každý cestujúci sám; odporúčame presvedčiť sa o jej naložení do autobusu pred odchodom transferu.

 

Čl. 8) ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB A ICH DÔSLEDKY

8.1  CK SUNFLOWER TOURS si vyhradzuje právo uskutočniť operatívne zmeny jednotlivých služieb cestovného ruchu oproti objednanému obsahu cestovnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné a ktoré CK SUNFLOWER TOURS nespôsobila, ale boli zapríčinené z dôvodu vyššej moci, zmeny u zahraničných partnerov, dopravcov, pri preknihovaní hotela atď., ako aj zmeny, ktoré sú zanedbateľné. O zmenách CK SUNFLOWER TOURS cestujúcich vždy vopred informuje. V týchto prípadoch cestujúcemu nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy bez zaplatenia odstupného. V prípade iných zmien CK SUNFLOWER TOURS cestujúceho vopred informuje o zmenách v niektorom zo základných znakoch zájazdu spolu s návrhom na zmenu cestovnej zmluvy; takáto zmena je spojená s právom cestujúceho na odstúpenie od zmluvy.

8.2  CK SUNFLOWER TOURS si vyhradzuje právo na zrušenie zájazdu a odstúpenie od cestovnej zmluvy, pokiaľ nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu 50 osôb. O tejto situácii je CK SUNFLOWER TOURS povinná informovať cestujúceho včas, najneskôr však 20 dní pred začatím zájazdu trvajúceho viac ako 6 dní.

8.3  Pri zmene miesta odchodu alebo príchodu zo strany CK SUNFLOWER TOURS nahradí CK SUNFLOWER TOURS cestujúcemu náklady spojené s náhradnou dopravou do výšky vlakového cestovného II. triedy, resp. autobusového cestovného.

8.4  V prípade zmeny rezervácie zmluvného ubytovania, ku ktorému príležitostne dochádza vo všetkých turistických oblastiach, bude cestujúcemu poskytnuté ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Obdobný postup CK SUNFLOWER TOURS zachová aj vtedy, ak v zmluvnom ubytovacom zariadení dôjde k závažnému zhoršeniu ubytovacích či stravovacích podmienok (napr. zahájenie rekonštrukčných prác). Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom ubytovania nižšej kategórie, než je uvedené v cestovnej zmluve, CK SUNFLOWER TOURS poskytne cestujúcemu primeranú zľavu. Ak cestujúci náhradné služby odmietne, je oprávnený pokračovať v užívaní pôvodných služieb; v takom prípade CK SUNFLOWER TOURS poskytne cestujúcemu primeranú zľavu. Za dodržanie cestovnej zmluvy sa považuje stav, keď náhradné ubytovanie je minimálne rovnakej hotelovej kategórie, bez ohľadu na ďalšie okolnosti.

8.5  CK SUNFLOWER TOURS je oprávnená vo výnimočných prípadoch (najmä  v prípadoch vyššej moci, rozhodnutia štátnych orgánov, mimoriadnych nepredvídateľných okolností atď.) pristúpiť k okamžitej zmene programu zájazdu. Cestujúci nie je za vyššie spomínaných okolností oprávnený trvať na dodržaní pôvodnej cestovnej zmluvy. Takéto zmeny nie sú dôvodom na reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy.

8.6  V prípade, že CK SUNFLOWER TOURS je nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku cestovnej zmluvy, navrhne cestujúcemu zmenu cestovnej zmluvy. Cestujúci má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od cestovnej zmluvy odstúpi bez zaplatenia odstupného. Svoje rozhodnutie musí cestujúci oznámiť CK SUNFLOWER TOURS v lehote uvedenej v oznámení o zmene, v opačnom prípade bude zmena považovaná za neakceptovateľnú zo strany cestujúceho, čo bude znamenať zánik cestovnej zmluvy momentom márneho uplynutia lehoty na vyjadrenie cestujúceho. CK SUNFLOWER TOURS môže cestujúcemu ponúknuť náhradný zájazd.

8.7 CK SUNFLOWER TOURS môže na želanie cestujúceho, pokiaľ to je možné, vykonávať zmeny podmienok dojednaných v cestovnej zmluve; požiadavka cestujúceho na vykonanie zmeny a jej potvrdenie, resp. skutočné vykonanie zo strany CK SUNFLOWER TOURS sa považuje za zmenu cestovnej zmluvy. Realizácia takýchto zmien môže podliehať zaplateniu poplatkov vo výške a za podmienok uvedených v katalógu alebo v osobitnej informácii CK SUNFLOWER TOURS v súvislosti s požiadavkou cestujúceho na vykonanie zmeny. Poplatky sa účtujú vždy za každú osobu zúčastnenú na zájazde, vrátane detí.

 

Čl. 9) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, STORNOVACIE PODMIENKY A POPLATKY

9.1 Cestujúci má právo kedykoľvek pred začiatkom zájazdu odstúpiť od cestovnej zmluvy so zaplatením odstupného. Oznámenie o odstúpení od cestovnej zmluvy je cestujúci povinný písomne odovzdať v CK SUNFLOWER TOURS, prípadne poslať doporučenou poštou. Rozhodujúci je dátum prijatia písomného oznámenia o odstúpení od cestovnej zmluvy.

9.2 Pri odstúpení od zmluvy je cestujúci povinný zaplatiť nasledovné storno poplatky (odstupné):

• 1 300 Kč/ os. + cestovné poistenie – v čase 60 a viac dní pred začatím zájazdu

• 30% z celkovej ceny zájazdu + poistenie v čase od 59. dňa do 31. dňa pred začatím zájazdu

• 50% z celkovej ceny zájazdu + poistenie v čase od 30. dňa do 21. dňa pred začatím zájazdu

• 70% z celkovej ceny zájazdu + poistenie v čase od 20. dňa do 14. dňa pred začatím zájazdu

• 90% z celkovej ceny zájazdu + poistenie v čase od 13. dňa do 7. dňa pred začatím zájazdu

• 100% z celkovej ceny zájazdu + poistenie v čase od 6. dňa pred začatím zájazdu až do dňa začatia zájazdu; to platí aj v prípade, ak sa cestujúci nedostaví sa na odlet, alebo odlet zmešká, alebo neodletí z dôvodov, za ktoré CK SUNFLOWER TOURS nezodpovedá.

9.3  Storno poplatky sú splatné ihneď. CK SUNFLOWER TOURS má právo započítať storno poplatky na zaplatenú zálohu alebo zaplatenú cenu zájazdu zo strany cestujúceho.

9.4  CK SUNFLOWER TOURS si vyhradzuje právo po začatí zájazdu okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade:

a) vážneho porušenia priebehu zájazdu cestujúcim, najmä, porušením právnych predpisov SR alebo hosťujúcej krajiny zo strany cestujúceho. V takomto prípade cestujúci nemá právo na náhradu alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané. Cestujúci má ďalej povinnosť uhradiť CK SUNFLOWER TOURS náklady vzniknuté v súvislosti s jeho spiatočnou prepravou,

b) zásahu vyššej moci alebo neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností, ktoré CK SUNFLOWER TOURS bránia v plnení cestovnej zmluvy; CK SUNFLOWER TOURS má právo na úhradu služieb poskytnutých do momentu odstúpenia od zmluvy.

9.5  Pred začatím zájazdu má CK SUNFLOWER TOURS právo odstúpiť od zmluvy v prípade:

a) zrušenia zájazdu v súlade s bodom 8.2 Všeobecných podmienok,

b) zrušenia zájazdu v dôsledku zásahu vyššej moci alebo neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností, ktoré CK SUNFLOWER TOURS bránia v plnení cestovnej zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy pred začatím zájazdu podľa tohto článku Všeobecných podmienok má cestujúci právo na vrátenie celej ceny zájazdu.

 

Čl. 10) ZMENY V KNIHOVANÍ

10.1 Na základe požiadavky cestujúceho najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu môže CK SUNFLOWER TOURS vykonať zmeny v knihovaní zájazdu, pokiaľ je možné tieto zmeny realizovať a pokiaľ cestujúci uhradí potrebné náklady, resp. poplatky, ktoré v súvislosti so zmenami požadovanými cestujúcim vzniknú. Tieto poplatky sú splatné ihneď.

10.2  Pri zmene cestujúceho, resp. spolucestujúcej osoby na základe požiadavky cestujúceho je cestujúci povinný uhradiť poplatok:

• 910 Kč/ os.  ak sa meno nahlásenej osoby v cestovnej zmluve nezhoduje s menom uvedeným v cestovnom pase z dôvodu, ktorý nie je na strane CK SUNFLOWER TOURS 

• 910 Kč/ os.  ak zmena bola oznámená viac ako 30 dní pred odletom

• 1 820 Kč/ os.  ak zmena bola oznámená v období 30 dní a menej pred odletom

Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK SUNFLOWER TOURS vzniknú v súvislosti so zmenou. Súhlasom s postúpením cestovnej zmluvy zároveň nový cestujúci vyhlasuje, že je oboznámený so Všeobecnými podmienkami, súhlasí s nimi a prijíma ich. Za oboznámenie nového cestujúceho s podmienkami zájazdu a cestovnou zmluvou vrátane predzmluvných informácií a Všeobecných podmienok zodpovedá pôvodný cestujúci.

10.3  Pri zmene termínu odletu, resp. príletu na základe požiadavky cestujúceho je cestujúci povinný uhradiť poplatok:

• 910 Kč/ os.  ak zmena bola oznámená viac ako 30 dní pred pôvodným odletom

• 1 820 Kč/ os. ak zmena bola oznámená 30 – 21 dní pred pôvodným odletom

• 2 600 Kč os. ak zmena bola oznámená 20– 14 dní pred pôvodným odletom

• 3 900 Kč/ os. ak zmena bola oznámená 13– 7 dní pred pôvodným odletom

• storno poplatok podľa storno podmienok (Čl. 9 Všeobecných podmienok), ak je zmena oznámená 6 a menej dní pred pôvodným odletom

10.4  Pri zmene hotela na základe požiadavky cestujúceho je cestujúci povinný uhradiť jednorazový poplatok:

• 1 820 Kč  ak zmena bola oznámená viac ako 30 dní pred odletom

• 2 600 Kč  ak zmena bola ohlásená 30 a menej dní pred odletom, resp. počas pobytu

V prípade, ak má cestujúci záujem o zmenu hotela priamo na mieste počas pobytu, budú mu presné cenové podmienky poskytnuté na základe individuálnej požiadavky a reprodukované prostredníctvom miestneho delegáta.

10.5 V prípade, ak sa meno nahlásenej osoby v cestovnej zmluve (cestujúci alebo spolucestujúci) nezhoduje s menom uvedeným v cestovnom pase z dôvodu, ktorý nie je na strane CK SUNFLOWER TOURS, je cestujúci povinný pred vystavením nových cestovných dokladov uhradiť CK SUNFLOWER TOURS poplatok vo výške 910 Kč/ os.

10.6 Pri zmene obdobia platnosti darčekovej poukážky je cestujúci povinný uhradiť jednorazový poplatok 1 300 Kč. Nové obdobie platnosti môže byť zmenené výlučne v období rovnakého kalendárneho roka.

10.7 Pri zmene termínu, trasy letu, mena cestujúceho alebo inej náležitosti uvedenej v cestovnej zmluve, ktorá podlieha poplatku pri zájazdoch, ktoré nie sú operované charterovými letmi CK SUNFLOWER TOURS, ale pravidelnými linkami, prípadne charterovými linkami inej cestovnej kancelárie, je výška poplatku za zmenu závislá od konkrétnych podmienok leteckej spoločnosti, resp. inej cestovnej kancelárie, ktorá zabezpečuje leteckú prepravu. Klientovi bude v takom prípade výška poplatku za zmenu oznámená po obdržaní žiadosti o zmenu danej náležitosti v zmluve o zájazde.

 

Čl. 11) POISTENIE PRE PRÍPAD ÚPADKU, CESTOVNÉ POISTENIE

11.1 CK SUNFLOWER TOURS má ochranu proti úpadku zabezpečenú vo forme poistenia; konkrétne údaje o poistení sú uvedené vo formulári s predzmluvnými informáciami a v cestovnej zmluve.

11.2 Cestujúci má možnosť zabezpečiť si prostredníctvom CK SUNFLOWER TOURS komplexné cestovné poistenie, pričom zmluva o poistení vzniká výhradne medzi poisťovňou a cestujúcim, preto prípadnú poistnú udalosť rieši cestujúci priamo s poisťovňou. Informácie o rozsahu a podmienkach zmluvného poistenia zájazdu, rozsahu poistného plnenia, o podmienkach na plnenie nároku cestujúceho, o poistiteľovi, ako aj o možnosti uzatvoriť individuálne poistenie cestujúceho na cestu a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že cestujúcemu vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od cestovnej zmluvy, budú cestujúcemu poskytnuté osobitne v písomnej forme.

 

 

Čl. 12) ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

12.1 Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12.2 Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webstránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/1), ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webstránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

 

Čl. 13) VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Tieto Všeobecné podmienky platia pre účasť na všetkých zájazdoch organizovaných CK SUNFLOWER TOURS, pri ktorých bola cestovná zmluva uzavretá po 31.12.2018; účinnosť nadobúdajú dňa 01.01.2019.

13.2  Všeobecné podmienky sú záväzné pre obe zmluvné strany.

13.3 Cestujúci svojím podpisom na cestovnej zmluve potvrdzuje, že je so Všeobecnými podmienkami oboznámený a v plnom rozsahu ich prijíma, a to aj v zastúpení všetkých spolucestujúcich osôb.

13.4 Ubytovacie zariadenia majú vo svojej kompetencií vykonávanie zmien súvisiacich so zmenami obsahu alebo spoplatnením nimi ponúkaných služieb aj bez upovedomenia CK SUNFLOWER TOURS. Všetky údaje uvedené v katalógu CK SUNFLOWER TOURS o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú skutočnostiam a informáciám CK SUNFLOWER TOURS známym v čase jeho tlače. CK SUNFLOWER TOURS si vyhradzuje právo na ich zmenu na základe upovedomenia ubytovacieho zariadenia.

13.5 Prípadné zmeny a aktualizácie ponuky CK SUNFLOWER TOURS sú zverejňované na webstránke www.sunflowertours.sk . Katalóg, cenník, webstránka www.sunflowertours.sk a dodatočné písomné ponuky CK SUNFLOWER TOURS sú jedinými oficiálnymi zdrojmi informácií o produktoch CK SUNFLOWER TOURS, pričom CK SUNFLOWER TOURS nezodpovedá za nepresné alebo neúplné informácie nadobudnuté cestujúcimi z iných ako oficiálnych zdrojov.

 

V Bratislave, 31.12.2018

CK SUNFLOWER TOURS

_________________________________________________________________________________________________________________Všeobecné podmienky CK SUNFLOWER TOURS, s.r.o. (do 31.12.2018)


 


Čl. 1) ZMLUVNÝ VZŤAH


1.1 Vzájomný vzťah a právny pomer medzi cestovnou kanceláriou SUNFLOWER TOURS, s.r.o. so sídlom Dunajská 18, 811 08  Bratislava, IČO 47595540 ako obstarávateľom, ďalej len („CK SUNFLOWER TOURS“) a jednotlivcami alebo organizáciami, ako účastníkmi zájazdu (ďalej len „objednávateľ“), vzniká uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu, úhradou zálohy alebo celej čiastky objednávateľom na účet CK SUNFLOWER TOURS a jej potvrdením zo strany CK SUNFLOWER TOURS.


1.2 Podrobnosti zmluvného vzťahu medzi CK SUNFLOWER TOURS a objednávateľom sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach CK SUNFLOWER TOURS. Všeobecné podmienky CK SUNFLOWER TOURS sa stávajú pre objednávateľa záväznými podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „cestovná zmluva“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť cestovnej zmluvy medzi CK SUNFLOWER TOURS a objednávateľom. V niektorých prípadoch je možné individuálne dojednať zmeny, resp. doplnenia týchto Všeobecných podmienok a to písomnou formou a so súhlasom oboch zmluvných strán.


 


Čl. 2) CESTOVNÁ ZMLUVA A POTVRDENIE ÚČASTI


2.1 Zájazd si môže objednávateľ rezervovať na všetkých predajných miestach CK SUNFLOWER TOURS a tiež u všetkých autorizovaných predajcov. Autorizovaný predajca je osoba, ktorá je CK SUNFLOWER TOURS splnomocnená konať v jej mene pri uzatváraní zmluvy o obstaraní zájazdu. Je povinná poskytnúť objednávateľovi pravdivé údaje o zájazde a zmluvných podmienkach, ktoré si objednávateľ v prípade potreby môže overiť priamo u CK SUNFLOWER TOURS.


2.2 K uzatvoreniu zmluvy medzi objednávateľom a CK SUNFLOWER TOURS dochádza v okamihu prijatia podpísanej cestovnej zmluvy a zároveň jej potvrdenia zo strany CK SUNFLOWER TOURS.


2.3 V prípade predchádzajúcej rezervácie je objednávateľ povinný objednávku, resp. cestovnú zmluvu zaslať v dohodnutom termíne do CK SUNFLOWER TOURS. V opačnom prípade ju CK SUNFLOWER TOURS  pri omeškanom predložení nemusí akceptovať.


2.4 Obsah cestovnej zmluvy je určený podľa katalógu, ďalších dodatočných ponúk, informácií a týchto Všeobecných podmienok CK SUNFLOWER TOURS.


2.5 V prípade ak objednávateľ objednáva v zastúpení zájazd aj pre ďalšie osoby (spolucestujúcich), je povinný zabezpečiť si na tento účel plnomocenstvo, v opačnom prípade je z takéhoto konania zaviazaný sám. Za neplnoleté osoby podpisuje cestovnú zmluvu ich zákonný zástupca.


2.6 Cestovnou zmluvou sa cestovná kancelária zaväzuje, že poskytne objednávateľovi zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí určenú cenu.


 


Čl. 3) CENY A CENOVÁ GARANCIA


3.1 Záväzná cena zájazdu je uvedená v potvrdenej cestovnej zmluve.


3.2 Výsledná cena zájazdu zahŕňa dopravu, bezpečnostnú taxu, transfer z a na letisko, ubytovanie a príslušné stravovanie, služby delegáta - pokiaľ nie je v cenníku alebo v dodatočnej ponuke uvedené inak.


3.3 Ak dôjde dodatočne k zásadným zmenám cien, CK SUNFLOWER TOURS je povinná bezodkladne, najneskôr však 21 dní pred odletom, písomne oznámiť túto zmenu objednávateľovi.


3.4 Zásadné zmeny cien môžu nastať v dôsledku zmeny cien pohonných hmôt, letiskových a palivových poplatkov. CK SUNFLOWER TOURS bude vo vyššie uvedených prípadoch nútená ukončiť platnosť pôvodných cenníkov a vydať nové cenníky na základe nových cenových podmienok s adekvátnymi zmenami cien. Nové ceny sa v takomto prípade týkajú všetkých nových objednávateľov a tiež tých objednávateľov, ktorí zaplatili iba zálohu vo výške menej ako 100% z celkovej ceny zájazdu. Prípadné zvýšenie ceny zájazdu bude prevedené o čiastku zodpovedajúcu hodnote, o ktorú došlo k navýšeniu ceny.


3.5 V prípade, že zvýšenie ceny zájazdu podľa bodu 3.4  nie je podstatnou zmenou a objednávateľ nesúhlasí so zmenou ceny zájazdu, môže odstúpiť od cestovnej zmluvy na základe stornovacích podmienok (viď čl. 9) a to bez zbytočného odkladu najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia zmeny ceny. Ak objednávateľ v uvedenej lehote neodstúpi od cestovnej zmluvy, znamená to, že s novou cenou súhlasí a je zároveň povinný doplatiť požadovanú sumu.


3.6 Pokiaľ objednávateľ zaplatí plnú cenu zájazdu už pri podpísaní cestovnej zmluvy, CK SUNFLOWER TOURS garantuje, že cena nebude zmenená.


3.7 Detské ceny sú aplikovateľné na osoby podľa veku, uvedeného v cenníku, pričom platia pre deti iba do dosiahnutia uvedeného veku, t. j. v posledný deň zájazdu musí mať dieťa nižší vek, ako je horná hranica konkrétnej detskej ceny a zároveň musí byť táto osoba ubytovaná na prístelke. Nárok na aplikovanie detskej ceny, resp. zľavy nevznikne, ak objednávateľ objedná zájazd pre detskú osobu, ktorá je ubytovaná na základnom lôžku.


 


Čl. 4) PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1 Ceny zájazdov usporiadaných CK SUNFLOWER TOURS sú cenami zjednanými dohodou medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom. Záväzná cena je uvedená na cestovnej zmluve na zájazd.


4.2  Pri spísaní cestovnej zmluvy má CK SUNFLOWER TOURS právo požadovať od objednávateľa  zaplatenie zálohy vo výške 50% zo záväznej ceny zájazdu, ktorá je splatná ihneď.


4.3 Doplatok je objednávateľ povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu. Ak objednávateľ doplatok v stanovenej lehote neuhradí, je CK SUNFLOWER TOURS oprávnená od cestovnej zmluvy odstúpiť a objednávateľ stráca právo účasti na zájazde. CK SUNFLOWER TOURS vykoná započítanie vzájomných pohľadávok na vrátenie zálohy a na zaplatenie stornovacích poplatkov podľa Čl. 9 Všeobecných podmienok CK SUNFLOWER TOURS.


4.4 V prípade, že si objednávateľ rezervuje zájazd v dobe kratšej ako 30 dní pred jeho začiatkom, je tento povinný zaplatiť celú záväznú cenu ihneď pri spísaní cestovnej zmluvy.


4.5 Poplatky za zmeny v knihovaní (viď Čl.10) a za odstúpenie od zmluvy - storno poplatky (viď Čl. 9) - sú splatné ihneď.


4.6 Objednávateľ má nárok na poskytnutie objednaných služieb iba v prípade, ak bola z jeho strany zaplatená celková záväzná cena zájazdu.


 


DARČEKOVÁ POUKÁŽKA


4.7 Darčeková poukážka je splatná v plnej výške ceny, uvedenej na darčekovej poukážke. Termín platnosti darčekovej poukážky je uvedený priamo v poukážke. Objednávateľ, pre ktorého je poukážka určená, má nárok na výber zo zájazdov z ponuky CK SUNFLOWER TOURS, pričom z celkovej ceny zájazdu mu bude odpočítaná hodnota darčekovej poukážky. Darčeková poukážka je neprenosná, príp. sa na ňu vzťahuje bod 10.2 týchto Všeobecných podmienok CK SUNFLOWER TOURS. Darčekovú poukážku je možné čerpať iba formou zájazdu. Nie je možné požadovať od CK SUNFLOWER TOURS spätné preplatenie darčekovej poukážky. Zmenu obdobia platnosti je možné dojednať vzájomnou dohodou medzi SUNFLOWER TOURS a objednávateľom podľa bodu 10.6 týchto Všeobecných podmienok CK SUNFLOWER TOURS.


 


Čl. 5) PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA


5.1  Objednávateľ má právo požadovať riadne poskytnutie všetkých zaplatených a zmluvne zjednaných služieb.


5.2  Objednávateľ má právo na poskytnutie dodatočných informácií, pokiaľ nie sú uvedené v katalógu. Objednávateľ má právo byť oboznámený so všetkými prípadnými zmenami, týkajúcimi sa termínu, programu, rozsahu služieb a ceny zájazdu.


5.3 Objednávateľ má právo kedykoľvek pred zahájením zájazdu odstúpiť od zmluvy a to v súlade so Všeobecnými podmienkami CK SUNFLOWER TOURS.


5.4  Objednávateľ je povinný poskytnúť CK SUNFLOWER TOURS potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, úplne a pravdivo uvádzať údaje v cestovnej zmluve a predložiť CK SUNFLOWER TOURS požadované doklady, potrebné pre zabezpečenie zájazdu. Objednávateľ má právo na ochranu osobných dát a informácií o cieľoch cesty, ktoré sú obsahom zmluvy, príp. ďalších dokumentov pred nepovolanými osobami.


5.5  Objednávateľ je povinný uhradiť záväznú cenu zájazdu podľa platobných podmienok CK SUNFLOWER TOURS (viď Čl. 4).


5.6  Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť CK SUNFLOWER TOURS svoje stanovisko k prípadným zmenám, o ktorých bol CK SUNFLOWER TOURS oboznámený.


5.7  Objednávateľ je povinný pred začatím čerpania objednaných služieb dostaviť sa podľa pokynov CK SUNFLOWER TOURS v určenom čase na stanovené miesto. Všetky potrebné doklady (letenky, ubytovacie preukazy, pokyny) pre čerpanie služieb, budú zaslané spolu s pokynmi na cestu elektronickou poštou. Objednávateľ je povinný zaslané doklady okamžite prekontrolovať a riadiť sa nimi.


5.8  Objednávateľ je povinný dodržiavať pasové, colné, zdravotné a ďalšie predpisy krajiny, do ktorej cestuje. Pri návšteve cudzej krajiny je potrebné rešpektovať zvyky, kultúru, mentalitu a obyvateľov hosťovskej krajiny. Cudzí štátny príslušník je povinný informovať sa na zastupiteľskom úrade krajiny, do ktorej cestuje, o vízových povinnostiach týkajúcich sa jeho osoby. Všetky náklady a dôsledky, vzniknuté nedodržaním týchto predpisov a informačných pokynov CK SUNFLOWER TOURS, nesie objednávateľ.


5.9  Objednávateľ je povinný riadiť sa pokynmi pre účastníkov zájazdu a ústnymi pokynmi zástupcu CK SUNFLOWER TOURS, delegáta, resp. sprievodcu a prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. V prípade, že si zákazník zakúpi od CK SUNFLOWER TOURS iba leteckú dopravu, je potrebné, aby sa vo vlastnom záujme skontaktoval so zástupcom CK SUNFLOWER TOURS v mieste pobytu a informoval sa o presných odletových časoch.


5.10  Objednávateľ má právo reklamovať prípadné nedostatky poskytnutých služieb vrátane odstránenia týchto nedostatkov a doplnenia služieb.


5.11 Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť všetky zistené nedostatky a chyby priamo na mieste ich vzniku písomne zástupcovi, resp. delegátovi CK SUNFLOWER TOURS a poskytnúť súčinnosť potrebnú k ich odstráneniu, aby mohla byť v rámci možností vykonaná eventuálna náprava. O uplatnení tejto povinnosti je potrebné vykonať písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK SUNFLOWER TOURS. Prípadné nedostatky môžu byť oznámené tiež na recepcii hotela, príp. recepciou potvrdené. 


5.12  Objednávateľ má právo uplatniť si nárok na reklamáciu a to vo vlastnom mene alebo na základe plnej moci v mene iných osôb. Reklamácia musí byť doručená v písomnej forme a doporučene na adresu sídla CK SUNFLOWER TOURS bezodkladne po návrate z dovolenky, pretože v opačnom prípade môžu nastať komplikácie s dôkazovým materiálom, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu. Ku každej reklamácii odporúčame priložiť písomné potvrdenie od delegáta. Reklamácie sú posudzované individuálne, z tohto dôvodu je potrebné, aby si prípadné reklamácie uplatňovali objednávatelia maximálne v zastúpení osôb uvedených vo vlastnej cestovnej zmluve. Reklamácie sú vybavované písomnou formou. CK SUNFLOWER TOURS nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, príp. vzniknuté škody pri službách a akciách neuvedených v cestovnej zmluve. Za dôvod k reklamácii nie sú považované udalosti a skutočnosti, ktoré spadajú do poistného krytia, príp. sú z poistného krytia vyňaté. Mailové pripomienky, ktoré klienti zasielajú po návrate z dovolenky nie sú považované za reklamácie a nevzťahuje sa na ne lehota na na vybavenie reklamácií.


5.13  Objednávateľ je povinný uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby zabezpečené cestovnou kanceláriou.


5.14  Objednávateľ, ktorý bez zavinenia CK SUNFLOWER TOURS nevyčerpá všetky zmluvné služby, nemá nárok na ich náhradu.


5.15 Služby „All inclusive” platia výhradne pre objednávateľov, ktorí si danú službu objednali a uhradili. Ponuka služby „All inclusive“ je v jednotlivých krajinách a hoteloch rozdielna, pestrosť a kvalita služieb je tak isto individuálna. CK SUNFLOWER TOURS nenesie zodpovednosť za prípadné sankcie zo strany hotela, ak objednávateľ neadekvátnym spôsobom zneužíval ponuku týchto služieb - napr. sprostredkoval niektorú službu pre osobu, ktorá nespĺňa zodpovedajúce podmienky.


5.16 Delegát (česky alebo slovensky hovoriaci) CK SUNFLOWER TOURS je vyberaný na základe striktných kritérií a musí spĺňať širokú škálu stanovených požiadaviek. Z tohto dôvodu nie sú subjektívne názory zo strany objednávateľa na osobnosť delegáta považované za relevantný dôvod k reklamácii, môžu však poslúžiť ako ďalšia inšpirácia pri skvalitňovaní služieb CK SUNFLOWER TOURS. K najpodstatnejším službám delegáta patrí: asistencia pri transferoch z/do hotela a pri ubytovaní, informovanie o možnostiach a zabezpečení fakultatívnych výletov, sprostredkovanie informácií medzi CK a objednávateľom, pomoc pri vážnych zdravotných problémoch vo forme tlmočenia.


5.17 V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy je objednávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne po ukončení prepravy nahlásiť na letisku na vyhradenom mieste a spísať protokol o poškodení alebo strate batožiny (P.I.R.).


 


Čl. 6) PRÁVA A POVINNOSTI CK SUNFLOWER TOURS


6.1  Právam a povinnostiam objednávateľa zodpovedajú práva a povinnosti CK SUNFLOWER TOURS.


6.2  CK SUNFLOWER TOURS je povinná zabezpečiť objednávateľovi riadny rozsah objednaných služieb.


6.3  CK SUNFLOWER TOURS je oprávnená vo výnimočných prípadoch, napr. v prípadoch vyššej moci, resp. prípadoch uvedených v týchto všeobecných podmienkach  zmeniť trasu letu, leteckú spoločnosť a typ lietadla, zmeniť miesto odletu / príletu, posunúť termín zájazdu, zmeniť cenu zájazdu, upraviť dĺžku zájazdu, odstúpením od cestovnej zmluvy, zrušiť zájazd. Zmeny súvisiace s leteckou dopravou môžu nastať v neobmedzenej časovej lehote pred odletom, keďže môžu byť ovplyvnené napr. počasím, technickými problémami, preplnením vzdušných koridorov atď.


6.4 CK SUNFLOWER TOURS nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenie nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb. Zvláštne požiadavky objednávateľa, uvedené v poznámke cestovnej zmluvy (napr. izby vedľa seba, izba na poschodí, výhľad na more - ak nie je riadne platená služba a pod.), nie sú považované za záväzné pre CK SUNFLOWER TOURS, ale CK SUNFLOWER TOURS sa bude snažiť v rámci reálnych možností týmto požiadavkám vyhovieť. Nedodržanie zvláštnych požiadaviek, ktoré nepatria k riadne zaplateným službám, nie sú dôvodom k reklamácii.


6.5 CK SUNFLOWER TOURS je povinná mať uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad úpadku v zmysle zákona 281/2001 Z.z., na základe ktorej vzniká objednávateľovi, s ktorým CK SUNFLOWER TOURS uzatvorila zmluvu, právo na plnenie v prípade poistnej udalosti.


6.6 Objednávateľ poskytuje CK SUNFLOWER TOURS priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) osobné údaje objednávateľa a spolucestujúcich osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, ak je to potrebné na účely obstarania komplexného cestovného poistenia a/alebo splnenia vízovej povinnosti, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, číslo dokladu totožnosti a/alebo cestovného pasu, štátne občianstvo. Objednávateľ svojím podpisom na cestovnej zmluve alebo zaslaním objednávky potvrdzuje správnosť poskytnutých osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom objednávateľa a spolucestujúcich osôb. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je objednávateľ a/alebo spolucestujúca osoba, alebo aby sa na základe žiadosti objednávateľa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; na vyššie uvedený účel môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej prenášané do tretej krajiny. Poskytnutím osobných údajov spolucestujúcej osoby zo strany spolucestujúcej osoby objednávateľovi za účelom ich sprístupnenia CK SUNFLOWER TOURS zo strany objednávateľa na vyššie uvedený účel sa má za to, že spolucestujúca osoba v postavení dotknutej osoby súhlasí a má vedomosť o poskytnutí osobných údajov na vyššie uvedený účel zo strany objednávateľa. CK SUNFLOWER TOURS spracúva osobné údaje, ktoré jej objednávateľ poskytne buď priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov o objednávateľovi resp. spolucestujúcich osobách výlučne z dôvodu komplexného zabezpečenia všetkých potrebných služieb pre objednávateľa a spolucestujúce osoby na základe objednávky a/alebo cestovnej zmluvy a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Tieto údaje nebudú zo strany CK SUNFLOWER TOURS využívané v rozpore s platnými predpismi alebo v rozsahu prekračujúcom vyššie uvedený účel, ani komerčne využívané, pokiaľ na to objednávateľ nedá osobitný súhlas v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade použitia osobných údajov na iný účel ako na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je objednávateľ a/alebo spolucestujúci, alebo aby sa na základe žiadosti objednávateľa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, najmä na marketingové účely CK SUNFLOWER TOURS, sa vyžaduje osobitný súhlas objednávateľa; objednávateľ má právo taký súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelil. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia CK SUNFLOWER TOURS.


 


Čl. 7) OBJEDNANÉ SLUŽBY


7.1  Objednané služby sú uvedené v cestovnej zmluve.


7.2  Rozšírenie alebo zmeny služieb na želanie objednávateľa, ktoré presahujú rámec cestovnej zmluvy, musia byť zo strany CK SUNFLOWER TOURS písomne potvrdené a objednávateľom  uhradené najneskôr do termínu začiatku zájazdu. V opačnom prípade nebudú požadované zmeny zo strany CK SUNFLOWER TOURS akceptované.


7.3  Objednávateľovi, ktorý požaduje samostatné ubytovanie, môže CK SUNFLOWER TOURS vyhovieť iba vtedy, ak sú jednolôžkové izby k dispozícii a ak objednávateľ vopred doplatí povinný príplatok za jednolôžkovú izbu. Táto požiadavka, ako aj súhlas objednávateľa s doplatkom, musí byť uvedená na cestovnej zmluve.


7.4  Ako trojlôžková izba sa klasifikuje izba dvojlôžková s prístelkou. Výnimočne možno doplniť dve prístelky, čím sa obytný priestor zmenší. Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč, váľanda alebo ležadlo.


7.5  Ako rodinná  izba sa klasifikuje izba dvojlôžková s dvoma prístelkami. V niektorých hoteloch je potrebné za takýto typ izby platiť povinný poplatok za rodinnú izbu podľa cenníkových podmienok.


 


DĹŽKA ZÁJAZDU


7.5 Dĺžka zájazdu je určená termínmi uvedenými v cestovnej zmluve. Podľa medzinárodne platných pravidiel je dĺžka pobytu určená počtom nocí (riadi sa podľa „hotelových dní“ t. j. od 12:00 hod. jedného dňa do 12:00 hod. nasledujúceho dňa = 1 hotelový deň). Platné časy odletov sú uvedené v pokynoch na cestu, ktoré obdrží objednávateľ najneskôr 7 dní pred odletom. V prípade, že si zájazd zakúpi objednávateľ  v dobe kratšej ako 7 dní pred odletom, pokyny na cestu mu budú odovzdané ihneď po zaplatení záväznej ceny zájazdu a potvrdení objednávky zo strany CK SUNFLOWER TOURS.


7.6 Letecká preprava objednávateľov CK SUNFLOWER TOURS je realizovaná formou nepravidelných charterových letov, prípadne pravidelných liniek. Prvý a posledný hotelový deň leteckých zájazdov je určený k preprave zákazníkov a nie na plnohodnotné čerpanie dovolenkového pobytu, keďže odletové časy závisia od príslušných leteckých spoločností a CK SUNFLOWER TOURS ich nevie ovplyvniť. Letecká spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu odletových časov v neobmedzenej dobe pred plánovaným odletom. Nemožno tiež vychádzať z toho, že odlety budú realizované dopoludnia a spiatočné lety vo večerných hodinách. Pri nočných letoch môže byť prílet do cieľovej destinácie alebo návrat do SR posunutý až do ranných hodín nasledujúceho dňa, v závislosti od dĺžky letu. V tomto zmysle je reklamovanie eventuálneho „skrátenia pobytu“ vylúčené. CK SUNFLOWER TOURS neručí za prípadné meškanie letu a upozorňuje na možnosť jeho vzniku. Objednávateľ musí pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. brať na vedomie možnosť výrazného omeškania. Pracovníci CK SUNFLOWER TOURS nemajú povolený prístup k objednávateľom, ktorí sa nachádzajú v bezcolnej zóne a to ani v prípade, že mešká lietadlo.


V prípade neobsadenia zájazdu minimálnym počtom klientov si CK vyhradzuje právo na zrušenie letu, prípadne na zlúčenie letu s iným, tzv. medzipristátie. Toto sa nepovažuje za prerušenie dopravy, prestup ani nepriamu linku. Medzipristátie nie je dôvod na reklamáciu a tak isto ani na kompenzáciu.


7.7 CK SUNFLOWER TOURS nenesie zodpovednosť za prípadné meškanie letu a neručí za škody, ktoré môžu objednávateľovi z tohto dôvodu vzniknúť. V prípade meškania letu sú za flexibilné a operatívne riešenie vzniknutej situácie zodpovedné priamo príslušné miestne správy letísk, príp. letecké spoločnosti. V prípade meškania letu nevzniká objednávateľovi  právo na odstúpenie od cestovnej zmluvy bez storno poplatkov.


7.8  Na základe medzinárodne platných hotelových smerníc sú pri príletoch v skorých ranných hodinách objednávatelia ubytovaní až v odpoludňajších hodinách, t. j. po 12:00 hod., resp. v niektorých krajinách až po 14:00 hod. V posledný objednaný pobytový deň je nutné uvoľniť izby najneskôr do 12:00 hod., resp. v niektorých krajinách do 10:00 hod. Včasný prílet, resp. neskorý odlet neoprávňuje objednávateľov k ďalšiemu používaniu izieb. Ak to hotel umožňuje, objednávateľ si môže priamo na mieste v rámci reálnych možností hotela, doplatiť za využívanie izby nad rámec termínu, uvedeného v cestovnej zmluve, na ktorú sa vzťahujú tieto Všeobecné podmienky.


7.9 CK SUNFLOWER TOURS nemá vplyv na rozdeľovanie izieb, ktoré prebieha zásadne zo strany hotela. CK SUNFLOWER TOURS nenesie zodpovednosť za stavebnú činnosť, prebiehajúcu v areáli hotela, príp. v jeho okolí. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na obdobie mimo sezóny a v turistických strediskách vznikajú staveniská rýchlo, príp. sa obnovujú. Termín začiatku a ukončenia prevádzky klimatizácie a vnútorných bazénov je plne v kompetencii vedenia hotela. Často je klimatizácia ovládaná centrálne a je v prevádzke iba niekoľko hodín denne, príp. je úplne vypnutá. Obdobie pred a po hlavnej sezóne prináša so sebou okrem výhodných cien i skutočnosť, že môžu byť mimo prevádzky i niektoré zariadenia, atrakcie a doplnkové služby, ktoré sú uvedené pri popise hotelov. Plážový servis sa oproti informáciám uvedeným v katalógu môže zmeniť i počas sezóny.


7.10 Počet ležadiel pri bazéne a na pláži nie je identický s počtom hostí, ale zodpovedá adekvátne vyhradenej ploche. Z tohto dôvodu nie je táto služba priamo nárokovateľná. Bazény nie sú v prevádzke vo večerných a nočných hodinách. Vstup na pláž je vo večerných a nočných hodinách obmedzený v rámci bezpečnosti objednávateľov. CK SUNFLOWER TOURS nemá vplyv na čistotu pláží, mora a bazénov. V hoteloch so solárnym vyhrievaním tečie občas iba vlažná voda. V niektorých destináciách môže dochádzať i k opakovaným krátkodobým výpadkom elektrickej energie (a s tým súvisiacim výpadkom klimatizácie) a zásobovania vodou. Za tieto skutočnosti CK SUNFLOWER TOURS nezodpovedá a nemôže ich ovplyvniť. Donášanie potravín a nápojov do hotelov, kde má objednávateľ  zabezpečené stravovanie, je zakázané.


7.11 Ubytovanie, stravovanie a služby zodpovedajú kategórii hotela, pričom kategorizácia miestnych hotelov spadá výlučne do kompetencie zodpovedných rezortov a prebieha na základe platných noriem, ktoré však nie sú ekvivalentné s normami platnými v Slovenskej republike. Určité rozdiely v kategorizácii ubytovacích zariadení sa vyskytujú i medzi jednotlivými destináciami. Aj v komfortných hoteloch sú izby väčšinou jednoducho zariadené. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (aj rovnakej triedy) nie sú vždy rovnaké. Úroveň a rýchlosť služieb poskytovaných personálom ubytovacích zariadení zodpovedá miestnym zvyklostiam a mentalite. Je potrebné počítať niekedy s menšími skúsenosťami a ležérnosťou. Hmyz patrí k realite južných krajín a môže sa, aj napriek maximálnej snahe hotelierov, vyskytovať vo zvýšenej miere aj priamo v priestoroch ubytovacích zariadení.


7.12 Nápoje k jedlu nie sú zahrnuté v cene zájazdu, ak to nie je výslovne uvedené inak. CK SUNFLOWER TOURS nenesie zodpovednosť za prípadné zmeškanie objednaného jedla z dôvodu neskorého príletu, resp. včasného odletu. Vo väčšine hotelov platí zákaz donášania vlastných jedál a nápojov.


7.13 Fakultatívne výlety nie sú súčasťou objednaných služieb. Objednávateľ má právo vlastného výberu typu fakultatívneho zájazdu a miesta jeho zakúpenia, napr. u delegáta CK SUNFLOWER TOURS, na recepcii hotela, u organizátora výletov. Fakultatívne výlety sú organizované miestnou cestovnou kanceláriou a delegát CK SUNFLOWER TOURS sprostredkováva ich predaj. Nápravu prípadných nedostatkov je preto potrebné uplatniť si priamo na mieste. Nároky voči CK SUNFLOWER TOURS sú vylúčené.


7.14 V dodatočnej špeciálnej ponuke (napr. Last Minute) môžu byť zaradené hotely, ktoré nie sú uvedené v aktuálnom katalógu CK SUNFLOWER TOURS, príp. môže byť upravený rozsah služieb oproti katalógovej ponuke pri jednotlivých hoteloch.


7.15 Vzdialenosti uvedené pri popisoch v katalógu sú iba orientačné. Fotky izby pri jednotlivých hoteloch sú orientačné- jednotlivé hotely môžu disponovať rôznymi typmi a zariadeniami izieb.


7.16 Časy trvania transferov (letisko – hotel, hotel – letisko) závisia od aktuálneho stavu cestnej premávky a rozvozu objednávateľov do viacerých hotelov. Za svoju batožinu si zodpovedá každý objednávateľ sám, odporúčame presvedčiť sa o jej naložení do autobusu pred odchodom transferu.


7.17 K realizácii transferu v rámci SR (t.j. transfer na letisko a z letiska) je potrebný minimálny počet osôb 8. V prípade, že si objednávateľ objedná transfer a z dôvodu nesplnenia podmienky minimálneho počtu osôb bude transfer zrušený, objednávateľovi bude refundovaná uhradená suma za transfer. Objednávateľ nemá nárok na žiadnu ďalšiu finančnú ani inú kompenzáciu.


 


Čl. 8) ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB A ICH DÔSLEDKY


8.1 CK SUNFLOWER TOURS je oprávnená uskutočniť operatívne zmeny jednotlivých služieb oproti objednanému obsahu cestovnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné a ktoré CK SUNFLOWER TOURS nespôsobila, ale boli zapríčinené z dôvodu vyššej moci, zmeny u zahraničných partnerov, dopravcov, pri preknihovaní hotela atď.


8.2 CK SUNFLOWER TOURS si vyhradzuje právo zrušenia zájazdu, pokiaľ nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu, t.j. 50 osôb. O tejto situácii je CK SUNFLOWER TOURS povinná včas informovať objednávateľa, najneskôr ale 21 dní pred začatím zájazdu. K takýmto situáciám však prichádza iba veľmi zriedka.


8.3 Pri zmene miesta odchodu alebo príchodu zo strany CK SUNFLOWER TOURS prevezme CK SUNFLOWER TOURS náklady spojené s náhradnou dopravou do výšky vlakového cestovného II. triedy, resp. autobusového cestovného.


8.4 V prípade zmeny rezervácie  zmluvného ubytovania, ku ktorému príležitostne dochádza vo všetkých turistických oblastiach, bude objednávateľovi poskytnuté ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Obdobný postup je i vtedy, pokiaľ v zmluvnom ubytovacom zariadení dôjde k závažnému zhoršeniu ubytovacích či stravovacích podmienok (napr. zahájenie rekonštrukčných prác). Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom ubytovania v nižšej ubytovacej kategórii, než je uvedené v cestovnej zmluve, je CK SUNFLOWER TOURS povinná rozdiel ceny medzi poskytnutými a objednanými službami vrátiť objednávateľovi. Takéto prípady sa stávajú iba ojedinele a CK SUNFLOWER TOURS pristupuje k takému spôsobu riešenia výlučne vtedy, keď sú všetky ostatné možnosti vyčerpané alebo nerealizovateľné. Za dodržanie cestovnej zmluvy sa považuje stav, keď náhradné ubytovanie je minimálne rovnakej hotelovej kategórie, bez ohľadu na ďalšie okolnosti. 8.5 CK SUNFLOWER TOURS je oprávnená vo výnimočných prípadoch pristúpiť k okamžitej zmene programu a to z dôvodu vyššej moci, rozhodnutia štátnych orgánov, mimoriadnych nepredvídateľných okolností atď. Objednávateľ nemôže za vyššie spomínaných okolností trvať na dodržaní pôvodnej zmluvy.


8.6 Vyššie uvedené zmeny nie sú dôvodom k reklamácii alebo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že objednávateľovi bola poskytnutá plná náhrada objednaných služieb, ďalšie nároky objednávateľa voči CK SUNFLOWER TOURS sú vylúčené.


8.7 V prípade, že CK SUNFLOWER TOURS je nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku cestovnej zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu cestovnej zmluvy. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od cestovnej zmluvy odstúpi bez storno poplatkov. Svoje rozhodnutie musí objednávateľ oznámiť CK SUNFLOWER TOURS v lehote uvedenej v oznámení o zmene, v opačnom prípade bude zmena považovaná za akceptovateľnú zo strany objednávateľa, čo bude uvedené v takomto oznámení o zmene.


8.8 V prípade vyššie uvedených zmien zo strany cestovnej kancelárie musí byť objednávateľ v najkratšej možnej dobe o nich informovaný a bude mu ponúknutá prípadná náhrada. Objednávateľ nemôže za vyššie spomínaných okolností trvať na dodržaní pôvodnej zmluvy.


8.9 CK SUNFLOWER TOURS môže na želanie objednávateľa, pokiaľ to je možné, prevádzať zmeny podmienok zjednaných v cestovnej zmluve. Realizácia takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške a za podmienok uvedených v katalógu. Poplatky sa účtujú vždy za každú osobu, vrátane detí.


 


Čl. 9) ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, STORNOVACIE PODMIENKY A POPLATKY


9.1 Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začiatkom zájazdu odstúpiť od cestovnej zmluvy s CK SUNFLOWER TOURS. Oznámenie o odstúpení od cestovnej zmluvy je objednávateľ povinný písomne odovzdať v CK SUNFLOWER TOURS, prípadne poslať doporučenou poštou. Rozhodujúci je dátum prijatia písomného oznámenia.


9.2 Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť nasledovné stornovacie poplatky a to za každého účastníka zájazdu:


• 1 300Kč/ os.  + poistenie od potvrdenia prihlášky do 60. dňa pred zahájením zájazdu


• 30% z celkovej ceny zájazdu + poistenie od 59. dňa do 31. dňa pred zahájením zájazdu


• 50% z celkovej ceny zájazdu + poistenie od 30. dňa do 21. dňa pred zahájením zájazdu


• 70% z celkovej ceny zájazdu + poistenie od 20. dňa do 14. dňa pred zahájením zájazdu


• 90% z celkovej ceny zájazdu + poistenie od 13. dňa do 7. dňa pred zahájením zájazdu


• 100% z celkovej ceny zájazdu + poistenie od 6. dňa do 0. dňa pred zahájením zájazdu a v prípade, ak objednávateľ  zruší zájazd v deň odletu, nedostaví sa k odletu, alebo odlet zmešká, alebo neodletí.


Výška storno poplatku z komplexného cestovného poistenia a pri kúpe samostatnej letenky (jednosmernej alebo spiatočnej) je vo všetkých prípadoch 100%.


9.3  Stornovacie poplatky sú splatné ihneď. CK SUNFLOWER TOURS má právo odpočítať storno poplatky od zloženej zálohy alebo zaplatenej ceny.


9.4  CK SUNFLOWER TOURS má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade:


a) vážneho porušenia priebehu zájazdu objednávateľom, najmä, porušením právnych predpisov SR alebo hosťujúcej krajiny zo strany objednávateľa. V takomto prípade nemá objednávateľ právo na vymáhanie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané. Objednávateľ má ďalej povinnosť uhradiť CK SUNFLOWER TOURS náklady vzniknuté v súvislosti s jeho spiatočnou prepravou.


b) zrušenia zájazdu v dôsledku zásahu vyššej moci a kvôli príčinám, ktorým CK SUNFLOWER TOURS nemohla zabrániť. CK SUNFLOWER TOURS je prisudzované právo na úhradu dovtedy poskytovaných služieb.


c) zrušenia zájazdu v súlade s bodom 8.2


 


Čl. 10) ZMENY V KNIHOVANÍ


10.1 Na základe želania objednávateľa môže CK SUNFLOWER TOURS previesť zmeny v knihovaní zájazdu, pokiaľ je možné tieto zmeny realizovať a pokiaľ objednávateľ uhradí potrebné náklady, ktoré v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú  podľa nižšie uvedených taríf. Tieto poplatky sú splatné ihneď.


10.2  Pri zmene objednávateľa, resp. spolucestujúcej osoby, na základe želania objednávateľa, je tento povinný uhradiť:


• 910 Kč/ os.  ak sa meno nahlásenej osoby v cestovnej zmluve nezhoduje s menom uvedeným v cestovnom pase (a zároveň sa dokázateľne jedná o rovnakú osobu), 


• 910 Kč/ os.  ak zmena bola oznámená viac ako 30 dní pred odletom


• 1 820Kč/ os.  ak zmena bola oznámená v období 30 dní a menej pred odletom


Pôvodný objednávateľ i nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré CK SUNFLOWER TOURS vzniknú v súvislosti so zmenou. Oznámením o zmene zároveň nový objednávateľ prehlasuje, že je oboznámený so Všeobecnými podmienkami CK SUNFLOWER TOURS, súhlasí s nimi a prijíma ich.


10.3  Pri zmene termínu odletu, resp. príletu, na základe želania objednávateľa, je tento povinný uhradiť:


• 910 Kč/ os.  ak zmena bola oznámená viac ako 30 dní pred odletom


• 1 820 Kč/ os. ak zmena bola oznámená 30 – 21 dní pred pôvodným odletom


• 2 600 Kč/ os. ak zmena bola oznámená 20 – 14 dní pred pôvodným odletom


• 3 900 Kč/ os. ak zmena bola oznámená 13– 7 dní pred pôvodným odletom


• poplatky podľa storno podmienok ak je zmena oznámená 6 a menej dní pred pôvodným odletom


10.4  Pri zmene hotela, na základe želania objednávateľa, je tento povinný uhradiť jednorazový poplatok:


• 1 820 Kč  ak zmena bola oznámená viac ako 30 dní pred odletom


• 2 600 Kč  ak zmena bola ohlásená 30 a menej dní pred odletom, resp. v čase pobytu


V prípade, že objednávateľ má záujem o zmenu hotela priamo na mieste v čase dovolenky, budú mu presné cenové podmienky poskytnuté na základe individuálnej požiadavky a reprodukované prostredníctvom miestneho delegáta.


10.5 V prípade, ak sa meno nahlásenej osoby v cestovnej zmluve nezhoduje s menom uvedeným v cestovnom pase (a zároveň sa dokázateľné jedná o rovnakú osobu), je tento povinný pred vystavením nových cestovných dokladov uhradiť CK SUNFLOWER TOURS poplatok vo výške 910Kč/ os.


10.6 Pri zmene obdobia platnosti darčekovej poukážky je objednávateľ povinný uhradiť jednorazový poplatok 1 300 Kč. Nové obdobie platnosti môže byť zmenené výlučne v období rovnakého kalendárneho roku.


10.7 Pri stornovaní transferu menej ako 30 dní pred odletom je objednávateľ povinný uhradiť stornopoplatok 260 Kč/ os. . V prípade, že objednávateľ sa k odjazdu transferu nedostaví v stanovený čas, je tento potrebný uhradiť stojné vo výške 130 Kč/ os.. V prípade, že sa objednávateľ nedostaví k odjazdu transferu dlhšie ako 15 minút po stanovenom čase odchodu, stráca objednávateľ nárok na využívanie transferu bez akejkoľvek náhrady.


10.8 Pri zmene termínu, trasy letu, mena cestujúceho alebo inej náležitosti uvedenj v zmluve o obstaraní zájazdu, ktorá podlieha poplatku pri zájazdoch, ktoré nie sú operované chartrerovými letmi CK SUNFLOWER TOURS, ale pravidelnými linkami, prípadne charterovými linkami inej CK je výška poplatku za zmenu závislá od konkrétnych podmienok leteckej spoločnosti, resp. cestovnej kancelárie, ktorá zabezpečuje leteckú prepravu. Klientovi bude výška poplatku za zmenu oznámená po obdržaní žiadosti o zmenu danej náležitosti v zmluve o obstaraní zájazdu.


 


Čl. 11) POISTENIE


11.1 CK SUNFLOWER TOURS má povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku, v zmysle zákona č.281/2001 Z.z. u poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., číslo poistnej zmluvy 411025451.


11.2 Objednávateľ má možnosť zabezpečiť si prostredníctvom CK SUNFLOWER TOURS komplexné cestovné poistenie, pričom zmluva o poistení vzniká výhradne medzi poisťovňou a objednávateľom, preto prípadnú poistnú udalosť rieši objednávateľ priamo s poisťovňou. Informácie o rozsahu a podmienkach zmluvného poistenia zájazdu, rozsahu poistného plnenia, o podmienkach na plnenie nároku objednávateľa, o poistiteľovi, s ktorým má CK SUNFLOWER TOURS uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu, ako aj o možnosti uzatvoriť individuálne poistenie objednávateľa na cestu a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od cestovnej zmluvy, budú objednávateľovi poskytnuté inou písomnou formou.


 


Čl. 12) VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


12.1 Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch platia pre všetky zájazdy organizované CK SUNFLOWER TOURS a nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.


12.2  Všeobecné podmienky CK SUNFLOWER TOURS sú záväzné pre obe zmluvné strany.


12.3 Objednávateľ svojím podpisom na cestovnej zmluve potvrdzuje, že je so Všeobecnými podmienkami CK SUNFLOWER TOURS oboznámený a v plnom rozsahu ich prijíma a to i v zastúpení všetkých prihlásených osôb.


12.4 Všetky údaje uvedené v katalógu CK SUNFLOWER TOURS o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú skutočnostiam a informáciám CK SUNFLOWER TOURS známym v čase jeho tlače. CK SUNFLOWER TOURS si vyhradzuje právo na ich zmenu. Hotelové zariadenia majú uložené v kompetencií zmeny  súvisiace so spoplatnením služieb bez upovedomenia cestovnej kancelárie.


Prípadné zmeny a aktualizácie sú zverejňované na www.sunflowertours.sk. Katalóg, cenník, www.sunflowertours.sk.sk a dodatočné písomné ponuky CK SUNFLOWER TOURS sú jedinou oficiálnou formou informácii o produktoch CK SUNFLOWER TOURS, pričom CK SUNFLOWER TOURS nezodpovedá za nepresné informácie nadobudnuté z iných zdrojov.


 


Čl. 13) ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV


Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/1), ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.


návrat nahoru