Specialista na Egypt +420 602 891 907
Reklamační řád

SUNFLOWER TOURS s.r.o.
IČO: 039 079 29 
 
Reklamační řád upravuje právní vztahy vzniklé mezi objednatelem (ve smyslu Všeobecných podmínek CK Sunflower Tours) a CK Sunflower Tours podle zákona č. 250 / 2007 CFU o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona 281/2001 CFU o zájezdech, podmínkách podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur a občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád slouží k správnému postupu uplatňování práv klienta při vyřizování správnosti a kvality služeb.
 
Právo na uplatnění reklamace
 
1. Objednatel má právo požadovat řádné poskytnutí všech zaplacených a smluvně sjednaných služeb.  

Objednatel má právo na reklamaci v případě, že zjistí nedostatky v kvalitě nebo rozsahu poskytovaných

a smluvně dohodnutých služeb, nebo pokud tyto služby nekorespondují s úrovní služeb prezentovaných    

v katalogu CK Sunflower Tours.


2. Objednatel je povinen neprodleně oznámit zjištěné nedostatky a chyby přímo v místě jejich vzniku

zástupci nebo delegátovi CK Sunflower Tours a poskytnout součinnost potřebnou k jejich odstranění.

O uplatnění této povinnosti je třeba provést písemný záznam ve spolupráci se zástupcem CK Sunflower

Tours. V případě, že tak zákazník neučiní, dochází k zániku nároků objednavatele. Případné nedostatky

mohou být také oznámeny na recepci hotelu, příp. recepcí potvrzeno.


3. Objednavatel má právo uplatnit si nárok na reklamaci, a to ve vlastním jméně nebo na základě plné moci

 jménem jiných osob. Reklamace jsou posuzovány individuálně, z tohoto důvodu je třeba, aby si případné

 reklamace uplatňovali objednatelé maximálně v zastoupení osob uvedených ve vlastní cestovní smlouvě.


4. Reklamace musí být doručena v písemné formě na adresu sídla CK Sunflower Tours neprodleně po návratu z dovolené, protože v opačném případě mohou nastat komplikace s důkazním materiálem,

nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu.


5. Za důvod k reklamaci nejsou považovány události a skutečnosti, které spadají do pojistného krytí,

příp. jsou z pojistného krytí vyňaty. Cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb, které nejsou dojednané v cestovní smlouvě, pořádaných jinými

subjekty, které si zákazník objedná na místě u delegáta, hotelu či jiných organizací. Za předmět reklamace nemůže být považován výlet zdarma nebo dárek zdarma.


6. Reklamační protokol musí obsahovat:
    a) označení zájezdu - místo pobytu, termín pobytu, rezervační číslo
    b) identifikace reklamující osoby - jméno, korespondenční adresa
    c) popis vadně poskytnuté služby, resp. údaj o neposkytnuté službě
    d) podpis delegáta CK Sunflower Tours

Vyřizování reklamací
1) Reklamace podané přímo v místě pobytu je oprávněn přijímat delegát CK Sunflower Tours.
2) Písemné reklamace podané přímo v CK Sunflower Tours budou vyřizovány do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 08.11.2019

V Praze dne 08.11.2019


návrat nahoru